Lokálny zdroj do 500kWp

Lokálnym zdrojom je zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie, ktoré vyrába elektrinu na pokrytie spotreby odberného miesta identického s odovzdávacím miestom tohto zariadenia na výrobu elektriny a ktorého celkový inštalovaný výkon je do 500 kW vrátane, najviac však vo výške maximálnej rezervovanej kapacity takéhoto odberného miesta.

Možný inštalovaný výkon v lokálnych zdrojoch na rok 2020 a 2021 si je možné overiť tu: 

Základné legislatívne podmienky LZ (v zmysle §4b novelizovaného zákona č. 309/2009)

  • Len obnoviteľný zdroj elektrickej energie
  • Musí byť pripojený do existujúceho odberného miesta
  • Vyrába elektrinu na účely pokrytia vlastnej spotreby odberného miesta, nie dodávky do sústavy
  • Inštalovaný výkon zdroja nepresiahne MRK na odber, max. 500 kW
  • Pripojený do sústavy na základe zmluvy o pripojení
  • Nemá nárok na podporu OZE, má prednostné právo na bezplatné pripojenie (aj pred "doplatkovými" zdrojmi) a výmenu elektromeru
  • Nejedná sa o podnikanie v energetike, pokiaľ nepredáva elektrinu
  • Na koncovú spotrebu elektriny vyrobenej z LZ sa nevzťahuje TPS
  • Ak dodá do sústavy viac ako 10 % inšt. výkonu po dobu min. 2 po sebe nasledujúcich ¼ hod., PDS má právo odpojiť LZ od sústavy po dobu, pokiaľ nevykoná opatrenia na zabránenie tohto stavu

Naše služby

Obhliadka miesta inštalácie

posúdenie vhodnosti miesta inštalácie, návrh inštalovaného výkonu a rozmiestnenie FV panelov - služba je zdarma 

Návrh technického riešenia a vypracovanie cenovej ponuky

služba je zdarma

Rezervovanie kapacity

vypracovanie žiadosti na rezervovanie kapacity vrátane príloh - služba je zdarma

Vypracovanie projektovej dokumentácie

projektová dokumentácia na schválenie pre distribučné spoločnosti, projektová dokumentácia dátovej komunikácie na dispečing distribútora, projektová dokumentácia na ohlášku popr. stavebné povolenie

Výstavba diela na kľúč

vypracovanie návrhu Zmluvy o dielo, dodanie všetkých potrebných komponentov a montážnych prác vrátane dátového prenosu na dispečing, vypracovanie všetkých potrebných dokumentov a zabezpečenie skúšok pre distribučnú spoločnosť, potrebné revízie dokumentácia skutočného vyhotovenia

Záručný a po-záručný servis

pravidelné servisné prehliadky, monitoring, poruchový servis, havarijný servis, revízie, sklad náhradných dielov, administratíva

Financovanie

možnosť zabezpečenia financovania pomocou leasingu alebo inou formou,  prostredníctvom nášho obchodného partnera - iba po splnení konkrétnych kritérií

S projektovaním a realizáciou FVZ máme viac ako 12 ročné skúsenosti, každý fotovoltaický zdroj vyžaduje individuálny prístup, preto nás neváhajte kontaktovať a my sa Vám ozveme a dohodneme si osobné stretnutie: